Get Adobe Flash player

arr-left NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE arr-right

nsih3

nsih4

nsih5

nsih2

nsih1

 

Kulturowe i cywilizacyjne wyzwania XXI wieku tworzą potrzebę refleksji nad sytuacją człowieka w dzisiejszym świecie, co z kolei stanowić może pretekst do podjęcia namysłu nad przyszłością. Nauki społeczne i Humanistyczne powinny odegrać znaczącą rolę w rozumieniu oraz kształtowaniu szybko zmieniającej się rzeczywistości kulturowej, politycznej, technologicznej i przemysłowej, integrują bowiem w swoich badaniach różnorodne wymiary złożonej rzeczywistości. Dylematy współczesnego człowieka wynikają między innymi z dwojakiego doświadczenia. Z jednej strony jest to doświadczenie różnych reżimów, wojen i konfliktów ubiegłego stulecia. Dlatego też można oczekiwać, że zrobi on w przyszłości wiele, by nie dopuścić do podobnych zagrożeń. Z drugiej zaś strony w niemal każdej sferze życia społecznego obserwować można przemoc, dyskryminację, nietolerancję. Dzieje się tak zarówno w sferze rzeczywistości faktycznej, jak i wirtualnej - kreowanej przez elektroniczne media. Biorąc pod uwagę różne formy zagrożenia, w tym także degradację środowiska naturalnego, warto się zastanowić nad obecnym stanem i przyszłością ludzkiej cywilizacji. W kontekście powyższych rozważań zasadne wydaje się być pytanie: Jakie wyzwania stawiają przed nami nadchodzące czasy i czy potrafimy im sprostać? 

arr-left FILOZOFIA, SOCJOLOGIA I RELIGIOZNAWSTWO arr-right

W ramach pierwszego działu zachęcamy do przedstawienia rozważań obejmujących swym zasięgiem aksjologiczny wymiar rzeczywistości (etyka i estetyka), ontologię (światy faktyczne i wirtualne), a także teorie wiedzy i nauki, filozofię przyrody czy ekofilozofię. Istotne znaczenie posiadać będą także rozważania socjologiczne w zakres których wchodzą m.in. takie dziedziny jak socjologia zdrowia i medycyny, socjologia kultury i subkultur, socjologia gospodarki oraz antropologia kulturowa. 

arr-left POLITOLOGIA I HISTORIA arr-right

Kolejny z obszarów tematycznych poświęcony został badaniom dotyczącym stosunków międzynarodowych, dziennikarstwu i public relations, komunikacji społecznej oraz międzykulturowej, a także doktrynom społeczno-politycznym. 

arr-left PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA arr-right

Sekcja ta obejmuje swoim zasięgiem psychologię społeczną i środowiskową, psychologię organizacji i zarządzania, pracę socjalną i kulturalną, a także teorię wychowania oraz dydaktykę nowych mediów. 

arr-left SZTUKA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATURA I SZTUKI AUDIOWIZUALNE arr-right

 Ostatnia z sekcji obejmuje swoim zasięgiem sztukę, historię sztuki, językoznawstwo, literaturę i sztuki audiowizualne. Uwagę swą skupia na szeroko pojętej domenie sztuk pięknych i ich historii, a takze na relacjach łączących dziedziny kultury i sztuki oraz języku dialogowania pomiędzy nimi, ale także na fakcie zacierania się granic między różnymi formami przekazu artystycznego. Zachęcamy także do prezentacji prac z zakresu interdyscyplinarnych badań językoznawstwa i lingwistyki, np. socjolingwistyki, psycholingwistyki, etnolingwistyki, pragmalingwistyki.