Get Adobe Flash player

arr-left INŻYNIERIA ŚRODOWISKA arr-right

 

is5

is3

is4

is2

is1

 

 

Inżynieria środowiska to dziedzina nauki, która przenikając i łącząc w sobie nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne, tworzy podstawy prognozowania, oceny, zapobiegania oraz naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Ponadto obejmuje wszelką aktywność podjętą w kierunku racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Ze względu na coraz większą skalę ingerencji człowieka w środowisko istnieje potrzeba prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych związanych z problematyką ekologiczną. W ramach Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych i sesji Inżynieria Środowiska już po raz dziesiąty jej uczestnicy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, własne spostrzeżenia i refleksje naukowe. Serdecznie zachęcamy Was do składania referatów, w szczególności kierując Waszą uwagę na kilka obszarów tematycznych:

 

arr-left ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM arr-right

W ramach tego obszaru tematycznego chcemy omawiać zagadnienia związane z systemami kontroli i zarządzania środowiskiem, politykami ekologicznymi oraz źródłami finansowania inwestycji proekologicznych.

 

arr-left ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ arr-right

Zachęcamy także do dyskusji na temat polityki zrównoważonego rozwoju, ktÓra obejmuje między innymi planowanie rozwoju gospodarczego z poszanowaniem środowiska, racjonalne gospodarowanie i ochronę zasobów, zrównoważony rozwój przestrzenny, a także edukację ekologiczną.

 

arr-left TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE arr-right

Technologie środowiskowe umożliwiają ekologiczne gospodarowanie odpadami, wodami i ściekami, a także ochronę powietrza, monitoring środowiska, rekultywację i rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Serdecznie zapraszamy do dzielenia się wiedzą z tego zakresu.

 

arr-left OCHRONA ŚRODOWISKA arr-right

Inżynieria środowiska jest również powiązana z jego ochroną. W ramach tego bloku tematycznego zajmiemy się między innymi problematyką ekotoksykologii, ekologii człowieka, ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, a także organizacji i funkcjonowania ekosystemów.